Minimill WMD16 CNC adapters DOWNLOADS

The Z-drive adapter, click to download

 

The Y-drive adapter, click to download

 

The X-drive adapter, click to download

The minimill, but still equipped with the adapters for teethed belt gear drive

 

3d printbare tafelfrees WMD16 adapters DOWNLOADS

De Z-drive adapter, klik op de foto voor de download

 

De Y-drive adapter, klik op de foto voor de download

 

De X-drive adapter, klik op de foto voor de download

De WMD16 tafelfrees, met de riemaangedreven CNC adapters en NEMA23 stappenmotoren

Kolomfrees CNC conversie WMD16LV Z-as 3d geprint adapterblok voor NEMA23 direct drive

Terwijl ik mijn CNC adapterplaten met tandwielen en riemen aan het maken was, ontdekte ik dat er niet veel kant-en-klaar bestaat voor deze conversies.

Daarom ben ik ook adapteronderdelen voor direct drive aan het maken, om dit uit te proberen.  Ik heb er sterkere NEMA23 motoren voor aangeschaft.

Dit is het derde deel dat ik maak, voor de Z-as.

Dit onderdeel is vrij eenvoudig: Eerst moet de adapter goed passen op de bovenkant van de Z-kolom, en de gaten voor de 4 bouten moeten precies goed zijn.  Hetzelfde geldt voor het gat van de geleidingsschroef van de lagerhouder.

Daarbovenop wordt de Nema23 houder/montage geprojecteerd.  Inclusief alle benodigde boutgaten, moergaten en een zijgat voor het aandraaien van de koppeling.

De lead schroef heeft een buitendeel voor het handwiel dat we gaan gebruiken voor CNC dat 10mm is, en wat schroefdraad 10mm voor Z. De schroefdraad is nodig om de hoeklagers (niet bedoeld voor zijdelingse torsie) met wat torsie aan de lagerhouder te kunnen vastschroeven.

Als je directe aandrijving doet, heb je een speciaal koppelstuk nodig dat in 2 kan worden gesplitst. Dan monteer je eerst één deel op de loodspil met wat ringen tussen de molen en het koppelstuk zodat de moer in het koppelstuk kan worden geplaatst.  Als de schroefdraad te lang is, slijp je er wat af.

Plaats vervolgens het rubber (met middengat) terug in het gemonteerde deel van de koppeling en duw het andere deel in het rubber, zodat de koppeling compleet is.

Monteer vervolgens de geprinte adapter met reeds gemonteerde Nema23 motor op de Y-as en duw de Nema as in de koppeling.  Gebruik het rechter werkvenster van de adapter om het koppelstuk op de Nema-as aan te draaien en klaar is kees!

Mocht je ook een handwiel willen hebben dan kan dat, maar dan moet je een stepper kopen met een as die zowel aan de voor- als aan de achterzijde zit (dit heet ‘dubbele as’ maar is eigenlijk een langere as, uiteraard).

GA NAAR de X-as Direct Drive adapter

GA NAAR de Y-as Direct Drive adapter

DOWNLOAD DE LAATSTE STL VERSIE VAN DIT ONDERDEEL

Please donate $1 to my paypal account if you use (parts of) my developed materials so I can continue to share nice stuff for you to download

Minimill CNC conversion WMD16LV Z-axis adapter for NEMA23 direct drive

While I was making my CNC adapter plates with teethed wheels and belts, I discovered that not much exists that is ready to use for these conversions.

I am therefore also making direct drive adapter parts, to try this out.

This is the third piece I make for direct drive, for the Z-axis.

This pice is fairly simple: First a good fit is needed to mount the adapter to the top of the Z-column, and the holes for the 4 bolts need to be acactly correct.  Also, the same for the leadscrew hole of the bearing holder.

Then, on top of this, the Nema23 holder/mounting is projected.  Including all needed boltholes, nutholes and a side hole for tightening the coupler.

The leadscrew has an outside part for the handwheel we will use for CNC that is 10mm, and some thread 10mm for Z.  The thread is needed to be bolting the angular bearings (not meant for side torque) with some torque to the bearing holder.

If you do direct drive, you need a special coupler that can be split in 2. Then, you first mount one part on the leadscrew with some rings between the mill and the coupler part so that the nut can be placed in the coupler.  If the thread is too long, grind some off.

Then, put the rubber (with centerhole)  back in the coupler’s mounted part and push the other part in the rubber, so the coupler is complete.

Then, mount the printed adapter with already mounted Nema23 motor on the Y-axis and push the Nema shaft in the coupler.  Use the adapter’s right hand side working window to torque the connector on the Nema shaft and you’re done!

Should you want to have a handwheel as well, this is possible but you will have to buy a stepper with an axis that is both at the front as the rear. (this is called ‘double shaft’ but is actually a longer shaft, obviously.]

GOTO the X-axis Direct Drive adapter

GOTO the Y-axis Direct Drive adapter

DOWNLOAD LATEST VERSION OF THIS PART IN MY SHOP 

BUY THIS PART IN MY SHOP will come soon

Minimill CNC conversion WMD16LV X-axis adapter for NEMA23 direct drive

While I was making my CNC adapter plates with teethed wheels and belts, I discovered that not much exists that is ready to use for these conversions.

I am therefore also making direct drive adapter parts, to try this out.

This is the second piece I make for direct drive, for the X-axis.

The leadscrew has an outside part for the handwheel we will use for CNC that is 10mm, and some thread 8mm.  The thread is needed to be bolting the angular bearings (not meant for side torque) with some torque to the bearing holder.

If you do direct drive, you need a special coupler that can be split in 2. Then, you first mount one part on the leadscrew with some rings between the mill and the coupler part so that the nut can be placed in the coupler.  If the thread is too long, grind some off.

Then, put the rubber (with centerhole)  back in the coupler’s mounted part and push the other part in the rubber, so the coupler is complete.

Then, mount the printed adapter with already mounted Nema23 motor on the Y-axis and push the Nema shaft in the coupler.  Use the adapter’s right hand side working window to torque the connector on the Nema shaft and you’re done!

Should you want to have a handwheel as well, this is possible but you will have to buy a stepper with an axis that is both at the front as the rear. (this is called ‘double shaft’ but is actually a longer shaft, obviously.

GOTO the Direct Drive Y-axis adapter

GOTO the Direct Drive Z-axis adapter

DOWNLOAD the latest version of the STL printfiles 

Please donate $1 to my paypal account if you use (parts of) my developed materials so I can continue to share nice stuff for you to download

Kolomfrees CNC conversie WMD16LV X-as adapterblok 3d geprint voor NEMA23 direct drive

Terwijl ik mijn CNC adapterplaten met tandwielen en riemen aan het maken was, ontdekte ik dat er niet veel kant-en-klaar bestaat voor deze conversies.

Daarom ben ik ook adapteronderdelen voor directe aandrijving aan het maken, om dit uit te proberen.

Dit is het tweede adapter onderdeel dat ik heb gemaakt, voor de X-as.

De lead schroef heeft een buitendeel voor het handwiel dat we gaan gebruiken voor CNC dat 10mm is, en wat schroefdraad 8mm.  De schroefdraad is nodig om de hoeklagers (niet bedoeld voor zijdelingse torsie) met wat torsie aan de lagerhouder te bouten.

Als je direct drive doet, heb je een speciaal koppelstuk nodig dat in 2 kan worden gesplitst. Dan monteer je eerst één deel op de loodspil met wat ringen tussen de molen en het koppelstuk zodat de moer in het koppelstuk kan worden geplaatst.  Als de schroefdraad te lang is, slijp je er wat af.

Plaats vervolgens het rubber (met middengat) terug in het gemonteerde deel van de koppeling en duw het andere deel in het rubber, zodat de koppeling compleet is.

Monteer vervolgens de geprinte adapter met reeds gemonteerde Nema23 motor op de Y-as en duw de Nema as in de koppeling.  Gebruik het rechter werkvenster van de adapter om het koppelstuk op de Nema-as aan te draaien en klaar is kees!

Er kan ook een handwiel op maar dan moet je een stepper kopen met een as die zowel aan de voor- als aan de achterzijde zit (dit heet ‘dubbele as’ maar is eigenlijk gewoon een langere as.

GA NAAR de Direct Drive Y-as adapter

GA naar de Direct Drive Z-as adapter

DOWNLOAD DE LAATSTE VERSIE 

Please donate $1 to my paypal account if you use (parts of) my developed materials so I can continue to share nice stuff for you to download

Minimill CNC conversion WMD16LV Y-axis adapter for NEMA23 direct drive

While I was making my CNC adapter plates with teethed wheels and belts, I discovered that not much exists that is ready to use for these conversions.

I am therefore also making direct drive adapter parts, to try this out.

This is the first one, starting with the most difficult one.  The rest will be added soon.

Version 1.2 which is 15 mm shorter and much more robust:

The leadscrew has an outside part for the handwheel we will use for CNC that is 10mm, and some thread 8mm.  The thread is needed to be bolting the angular bearings (not meant for side torque) with some torque to the bearing holder.

If you do direct drive, you need a special coupler that can be split in 2. Then, you first mount one part on the leadscrew with some rings between the mill and the coupler part so that the nut can be place in the coupler.  If the thread is too long, grind some off.

Then, put the rubber (with centerhole)  back in the coupler’s mounted part and push the other part in the rubber, so the coupler is complete.

Then, mount the printed adapter with already mounted Nema23 motor on the Y-axis and push the Nema shaft in the coupler.  Use the adapter’s right hand side working window to torque the connector on the Nema shaft and you’re done!

Should you want to have a handwheel as well, you will have to buy a stepper with an axis that is both at the front as the rear. (this is called ‘double shaft’ but is actually a longer shaft, obviously.

OR- my latest design works a bit different: first put a couple of  10mm rings on the leadscrew’s 10mm axle, and then screw a  threaded RVS tube with an outer diameter of 12mm, 25 mm long and internal 8mm thread on the axle.  This goed into a 12 to 8mm coupler and this coupler connects to a NEMA23 stepper motor with an 8 mm axis.  It does get a bit lengthy but it works very well.  Just threadlock the RVS threaded tube to the leadscrew’s 8mm threaded end and it will run OK!

This is the last version, based on the above setup:

GOTO the Dirext Drive X-adapter

GOTO the Direct Drive Z-adapter

DOWNLOAD the latest version of the STL printfiles 

Please donate $1 to my paypal account if you use (parts of) my developed materials so I can continue to share nice stuff for you to download

Kolomfrees CNC conversie WMD16LV Y-as adapterblok 3d geprint voor NEMA23 direct drive

Terwijl ik mijn CNC adapterplaten met tandwielen en riemen aan het maken was, ontdekte ik dat er niet veel kant-en-klaar bestaat voor deze conversies.

Daarom ben ik ook adapteronderdelen voor directe aandrijving aan het maken, om dit uit te proberen.

Dit is de eerste, te beginnen met de moeilijkste.  De rest zal spoedig worden toegevoegd.

Versie 1.2 die 15 mm korter is en veel robuuster:

De lead schroef heeft een buitendeel voor het handwiel dat we gaan gebruiken voor CNC dat 10mm is, en wat schroefdraad 8mm.  De schroefdraad is nodig om de hoeklagers (niet bedoeld voor zijdelingse torsie) met wat torsie aan de lagerhouder te bouten.

Als je directe aandrijving doet, heb je een speciaal koppelstuk nodig dat in 2 kan worden gesplitst. Dan monteer je eerst een deel op de loodspil met wat ringen tussen de molen en het koppelstuk zodat de moer in het koppelstuk kan worden geplaatst.  Als de schroefdraad te lang is, slijp je er wat af.

Plaats vervolgens het rubber (met middengat) terug in het gemonteerde deel van de koppeling en duw het andere deel in het rubber, zodat de koppeling compleet is.

Monteer vervolgens de geprinte adapter met reeds gemonteerde Nema23 motor op de Y-as en duw de Nema as in de koppeling.  Gebruik het rechter werkvenster van de adapter om het koppelstuk op de Nema-as aan te draaien en klaar is kees!

Mocht je ook een handwiel willen hebben, dan zul je een stepper moeten kopen met een as die zowel voor als achter zit. (dit heet ‘dubbele as’ maar is eigenlijk een langere as, uiteraard.

OF- mijn laatste ontwerp werkt een beetje anders: zet eerst een paar 10mm ringen op de 10mm as van de leadcrew, en schroef dan een RVS buis met schroefdraad met een buitendiameter van 12mm, 25 mm lang en inwendige 8mm schroefdraad op de as.  Dit gaat in een 12 naar 8mm coupler en deze coupler wordt aangesloten op een NEMA23 stappenmotor met een 8 mm as.  Het wordt wel een beetje langdradig maar het werkt heel goed.  Gewoon de RVS schroefdraadbuis aan het 8mm draadeind van de leadcrew vastschroeven en het loopt prima!

Dit is de laatste versie, gebaseerd op de bovenstaande opstelling:

GA NAAR de Direct Drive X-adapter

GA NAAR de Direct Drive Z-adapter

DOWNLOAD DE LAATSTE VERSIE STL FILE

Please donate $1 to my paypal account if you use (parts of) my developed materials so I can continue to share nice stuff for you to download

CNC-ombouw van mijn Toolmania WBM16LV (TM BF 16) kolomfrees

GO TO THE ENGLISH VERSION

Al voordat ik mijn Toolmania WBM16LV kolomfrees had aangeschaft, had ik plannen voor de ombouw naar volledige CNC bediening.

Omdat ik al wat ervaring heb met 3d printers en al 2 CNC routers in bedrijf heb, is de ombouw van de kolomfrees naar CNC technisch niet ingewikkeld.

Wat het wel lastig maakt is de te maken keuze: Ga ik gelijk de spindels vervangen met ball bearing spindels of niet?  Voorlopig nog maar even niet, eerst alles maar eens op CNC maken en dan zie ik daarna wel hoe verder.

De kolomfrees is wel alvast voorzien van glaslinealen met digitale uitlezing.  Verder wordt er nog een gasveer gemonteerd op de Z-kolom zodat niet steeds al het gewicht als het ware in de weg zit bij heen en weer bewegen.  Ook een automatisch smeersysteem voor de glij-sledes van X- Y en Z-as wordt nog gemonteerd.

Ga naar de X-as CNC adapter

Ga naar de Y-as CNC adapter

Finale montage

Ga naar de Z-as CNC adapter

Finale montage

DOWNLOAD ALL MY CNC ADAPTER DESIGNS  as STL, .nc and  OpenScad!

Voor de electronica heb ik OpenCNC spullen besteld, en vooralsnog ga ik werken met de Mach3 hard-en software die ik nog heb liggen.

GOTO the X axis CNC adapter

GOTO the Y axis CNC adapter

GOTO the Z axis CNC adapter

DOWNLOAD ALL MY CNC ADAPTER DESIGNS  as .STL, .CSG and  OpenScad!

 

 

error: Content is protected !!